VÄLKOMMEN

till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök under 2016 blev 56795.

Antalet besök 2017 till idag den 24/3 är 18137st.

Webbredaktör (hemsidan) Kenneth Olsson.

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i ALBO HÄRAD.

Klicka här för att besöka

sidan

AKTUELLT

Klicka här för att besöka

sidan

FOLKSKOLAN 175 år

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

SAMTLIGA TRE ÄR BYGGNADSMINNESFÖRKLARADE.

SILLARÖDS SKVALTKVARN HALLAMÖLLA VATTENKVARN KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN.

En mycket ålderdomlig konstruk- Kvarnen är belägen vid Skånes Kvarnen ligger vid Mölleån, som

tion och en av de få bevarade i högsta vattenfall i Verkeån. Riklig rinner grnom Vitaby. Möllan om-

Skåne. mängd bruksverktyg och fin natur. nämndes redan på 1400-talet.

Byggnadsminnesförklarades 2016.

FÖRENINGENS HISTORIA: ALBO FOLKDANSLAG: Föreningen aktiviteter

Här finns föreningens historia och En viktig kulturbärare i Albo Härad. genomförs till stor del i

händelser eller beslut dokumenterade samverkan med

från bildandet 1934.

HANS KRONDAHL: ALBO HÄRAD med SOCKNAR: MÖTESPLATSER:

Föreningens hedersmedlem. Sveriges Begrepp som kommer att försvinna. Innehåller framförallt referat från

förste textilprofessor i textil är bördig Vi har därför dokumenterat historien årets programblad.

från häradet och betyder mycket för för kommande generationer.

oss alla. Här finns samtliga 9 socknar redovisade.

LITE NOSTALGI sidan 1:

En sida vars uppgift är att samla

upp gamla foton och texter över jordbruket.

LITE NOSTALGI - 2:

En sida vars uppgift är att samla upp gamla foton och texter över

fruktodling och fisket

LITE NOSTALGI - 3:

En sida som skall samla upp foton och texter om blandat och hemmet.

SAMTIDSDOKUMENTATION 1: SAMTIDSDOKUMENTATION 2: SAMTIDSDOKUMENTATION 3

Dokumentation i form av berättelser. Dokumentation i form av berättelser, Dokumentation som framförallt är

artiklar, delvis med bilder. baserat på bilder med referat.

 

NATURBILDER: Välkommen som medlem. VÄRDEFULLA ÅTERBLICKAR

Vi följer häradets naturskiftningar Inbetala 150 kronor på bankgiro SAMTIDSDOKUMENTATION 4..

med kameran. Alla bidrag välkomna. 500-4114 eller plusgiro 570033-1.

Ange tydligt namn och adress.

TEXTIL 1: TEXTIL 2: TEXTIL 3:

Sidan är en inledning av en omfattande Redovisning av textilkommitténs Fortsatt redovisning av textilskatter

dokumentation på 3 sidor över förtroendevalda och en omfattande och givare.

föreningens textilskatter och textil- dokumentation över föreningens

kommitténs arbete. textilskatter och givare.

SANKT OLOFS MÖLLA SÖDRA MELLBY MÖLLA ÅKARPS BRYDESTUA.

byggdes år 1857 och var i drift fram En "holländare" byggd 1849. Brydestuan ligger mellan S. Mellby

till 1943. Möllan restaurerades 2009 Möllan användes fram till 1948. och S:t Olof. Stuan är uppförd under

och är helt funktionsduglig. Är helt funktionsduglig. 1700-talet.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig webbredaktör är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv