ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök på hemsidan i år är till den 25 maj - 20591.

Antalet besök på hemsidan var under 2015 : 42849 st.

" Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av oss alla"

( Kulturminneslagens första paragraf).

 

Kulturarv, historia och ideellt arbete.

 

2016 års program längst ner på sidan:

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

AKTUELLT innehåller som framgår av rubriken det senaste. Oftast länkar vi efter inledningen på aktuellt till avsedd objektsida.

ALBO FOLKDANSLAG är en viktig kulturbärare i Albo Härad.

GLIMMEBODAGÅRDEN är typisk för de olika byggnadssätt som utvecklades i norra Albo. De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

HALLAMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Skånes högsta vattenfall i Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg och en fantastisk natur, lämplig för medhavd fikakorg.

HEMBYGDENS ÅR 2016.

26 hembygdsföreningar och mer än 2000 medlemsföreningar kommer under detta år presentera en folkrörelse och synliggöra denna rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av samhället.

I vår hembygdsförening kommer vi på sidan publicera inlägg under rubriken min hembygd och landskapsbilder.

 

HÄRADS och socken-begreppen håller på att försvinna. Vi har på denna sida försökt dokumentera historien för kommande generationer.

Här finns samtliga 9 socknar i häradet redovisade.

FÖRENINGENS HISTORIA.

När du/ni klickar in er på sidan föreningens historia finns dokumentationer över händelser eller beslut från bildandet 1934 till nutid.

HANS KRONDAHL

är föreningens hedersmedlem. Sveriges förste professor i textil är bördig från häradet och betyder mycket för oss alla.

Vi har därför en egen Hans Krondahls sida blandad med självbiografi och Krondahls konstverk.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

KIVIK som är delat i två socknar, S:a Mellby och Vitaby har en egen sida.

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämndes redan vid 1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800 och 1900-talen.

LANDSKAP.

En sida som börjar med vinterbilder och följs så småningom av vårbilder, sommarbilder och höstbilder.

SANKT OLOFS MÖLLA byggdes år 1857 och var i drift fram till 1943. Möllan restaurerades 2009 och är helt funktionsduglig.

SÖDRA MELLBY MÖLLA är en "holländare" byggd år 1859. Den användes till 1948. Är helt funktionsduglig.

SILLARÖDS SKVALTKVARN är en mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne.

TEXTIL har ett omfattande bildmaterial och är därför uppdelat på 3 sidor.

 

TEXTIL sidan 1.

 

TEXTIL sidan 2.

 

TEXTIL sidan 3.

ÅKARPS BRYDESTUA ligger mellan Sankt Olof och Södra Mellby. Simrishamns kommus enda bevarade brydestua i ursprungligt skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU/NI OCKSÅ 2016.

Inbetala 100 kronor på postgiro 570033-1, eller bankgiro 500-4114.

Ange tydligt namn och adress.

Medlemsavgiften fr.o.m 2017 blir 150 kronor.

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv

Föreningens aktiviteter genomförs till stor del i samverkan med

Årets program: